Lög félagsins

LÖG FÉLAGSINS
1. gr.
Nafn félagsins
Nafn félagsins er Nýrnafélagið. Félagið er aðili að Öryrkjabandalagi Íslands.
Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

2. gr.
Tilgangur félagsins
Tilgangur félagsins er að gæta hagsmuna þeirra sem veikjast af nýrnasjúkdómum og aðstandenda þeirra.
Félagið nær tilgangi sínum með því:
Að veita þeim aðstoð sem veikjast af nýrnasjúkdómum.
Að halda uppi fræðslu um nýrnasjúkdóma og kjör þeirra sem haldnir eru þeim sjúkdómum.
Að fylgjast með og kynna nýjungar á sviði meðferðar sjúkdóma í nýrum.
Að halda uppi fræðslu um forvarnir til að koma í veg fyrir nýrnasjúkdóma eins og kostur er.
Að efla samstarf við lækna og hjúkrunarfræðinga og aðra þá sem láta sig varða heilbrigði og velferð nýrnasjúkra.
Að bæta aðstöðu við skilun innanlands.
Að starfa í samvinnu við erlend félög nýrnasjúkra.

3. gr.
Félagar
Allir geta orðið félagar sem þess óska og hafa áhuga á að styrkja málstað félagsins.

4. gr.
Aðalfundur
Aðalfundur fer með æðsta vald í málefnum félagsins. Aðalfundur skal haldinn fyrir 15. maí ár hvert og til hans skal boða skriflega með a.m.k. tveggja vikna fyrirvara. Dagskrá skal fylgja fundarboði. Aðalfundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað. Rétt til fundarsetu og kosninga hafa skuldlausir félagsmenn.
Fastir liðir á aðalfundi skulu vera:
Setning fundarins.
Kosning fundarstjóra og fundarritara.
Lestur fundargerðar síðasta aðalfundar.
Skýrsla stjórnar.
Endurskoðaður ársreikningur félagsins lagður fram, skýrður og afgreiddur.
Endurskoðaður ársreikningur styrktarsjóðsins lagður fram, skýrður og afgreiddur.
Skýrslur starfshópa.
Lagabreytingar.
Kosning stjórnar.
Kosning skoðunarmanna reikninga, einn aðalmann og einn varamann.
Ákvörðun um árgjald.
Önnur mál.
Reikningsár félagsins er almanaksárið.
Lögum þessum má breyta á aðalfundi. Til þess þarf tvo þriðju hluta greiddra atkvæða.
Tillögur til lagabreytinga skulu berast stjórn félagsins fyrir lok febrúar og skulu þær fylgja
aðalfundarboði. Aldrei má breyta lögum þessum þannig að raskað sé megintilgangi félagsins.

5. gr.
Stjórn félagsins
Stjórn félagsins skipa fimm einstaklingar og tveir til vara. Formaður skal kosinn sérstaklega
til tveggja ára í senn. Meðstjórnendur skulu kosnir tveir í einu til tveggja ára í senn og ganga
árlega úr stjórninni á víxl. Varamenn skuli kosnir einn í einu til tveggja ára í senn og ganga
árlega úr varastjórn á víxl. Á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund kýs stjórnin varaformann,
ritara, gjaldkera og meðstjórnanda úr sínum hópi. Boða skal varamenn á stjórnarfundi og
hafa þeir málfrelsi og tillögurétt.
Stjórnin er ályktunarhæf þegar minnst þrír eru mættir. Ef atkvæði falla jöfn ræður atkvæði
formanns.
Formaður getur boðað stjórnarfund hvenær sem hann telur henta. Halda skal minnst fjóra
stjórnarfundi á ári. Ritari færir fundargerð.
Prókúruhafar eru gjaldkeri og framkvæmdastjóri félagsins.
Almennir félagsmenn geta farið fram á að haldinn verði félagsfundur telji þeir ástæðu til. Til
þess þarf a.m.k. 25 skuldlausa félagsmenn.

6. gr.
Starfshópar
Stjórn félagsins getur myndað starfshópa til þess að sinna ákveðnum verkefnum félagsins.
Einnig geta félagar sem hafa áhuga á sérstöku málefni félagsins myndað hóp til þess að vinna
að því. Hver hópur skal vinna náið með stjórn félagsins.

7. gr.
Fulltrúar tilnefndir til setu á aðalfundi eða í stjórnir annarra félaga
Stjórn félagsins tilnefnir framkvæmdastjóra eða stjórnarmann í stjórn Setursins.
Stjórn félagsins tilnefnir fulltrúa til setu á aðalfundi ÖBÍ í samræmi við lög og gildandi reglur
bandalagsins.

8. gr.
Slit félagsins
Til þess að leggja niður félagið þarf samþykki tveggja aðalfunda og skulu félagsslitin
samþykkt með tveimur þriðju hlutum greiddra atkvæða á hvorum fundi. Geta skal
sérstaklega áforms um félagsslit í fundarboði. Verði félaginu slitið skulu eignir þess ganga til
skilunardeildar Landspítalans.

Samþykkt á aðalfundi 31.mars 2011
Breyting samþykkt á aðalfundi 26. mars 2015.
Breytingar samþykktar á aðalfundi 14. maí 2019.